KUNSKAPSBANK

Här kommer vi successivt att fylla på med olika former av kunskapsmaterial. Det kan vara studenters examensarbeten, utbildningsmaterial från plastbranschens leverantörer, länkbibliotek till informativa hemsidor eller illustrerande videos och mycket annat som kan vara till nytta i vardagen.

Guide för bioplaster – från tillverkning till återvinning

Guiden är resultatet från ”Green Plastics – Sustainable recycling of “green” Plastics” som är ett av sju projekten i programmet ”Mistra Closing the Loop”. Cefur i Ronneby deltog tillsammans med företag i regionen – Orthex Sweden AB, Riflex Films AB, Safeman AB och Tarkett AB samt Södra Cell. Forskningen inom projektet har letts av projektägaren SP (Sveriges Tekniska Forskningsinstitut) i Borås, i samverkan med Chalmers Tekniska Högskola och Högskolan i Borås.

Mistra Closing the Loop är delfinansierat av Mistra, Stiftelsen för miljöstrategisk forskning. Forskningsprogrammet har en utpräglad tvärvetenskaplig ansats med materialåtervinning i fokus. Målet var att göra en efterfrågad kraftsamling av svensk kompetens och kunskap inom materialåtervinning för industriella processer och skapa en stabil kunskapsplattform. Under tre år har forskare från olika discipliner samverkat med samhälle och näringsliv från olika sektorer.

Programmet belyser hur industrins biobaserade restprodukter genom en effektiv materialåtervinning kan återföras till samhället som värdefulla resurser. Huvudsyfte har varit att ta fram konkreta resultat som bidrar till ett nytt synsätt, där avfallshantering ersätts av hållbar resurshushållning.

Läs hela  Guide för bioplaster

Vill du veta mer om Gas Injection?

Ett enkelt sätt att med hjälp av gas formspruta ihåliga detaljer. Mindre materialåtgång, kortare cykeltid och mindre sjunkmärken är några fördelar.

Läs mer här.

Kort om formsprutningsprocessen: