Våra projekt

Valideringsprojekt ”Svensk industrivalidering”

Polymercentrum arbetar tillsammans med industrins parter på nationell nivå för att stärka förutsättningarna för branschens arbetsgivare och medarbetare att möta kompetensutmaningen som följer bland annat i spåren av en snabb digitalisering och förändring av affärsmodeller och produktionsprocesser.

IKEM är ansvarig för projektdelen om plast och i arbetsgruppen ingår därför även AD-Plast, Arta Plast, Gislaved Folie, Plastal, Stebro Plast, Talent Plastics och Trioplast. Projektet är initierat av IF Metall och Teknikföretagen, och finansieras av Tillväxtverket och Skolverket.

Läs mer om industrivalidering för effektiv kompetensutveckling   =>   “Svensk industrivalidering”

Projektkonsortium

Svenska Gjuteriföreningen/Swerea SWECAST, IF Metall, Industriarbetsgivarna, IKEM, Livsmedelsarbetarförbundet, Livsmedelsföretagen, Polymercentrum, Skärteknikcentrum Sverige, Riksföreningen Svenskt Underhåll, Teknikföretagen, Trä- och Möbelföretagen (TMF), Svetskommissionen.

Valideringsprojekt ”Yrkesspecifik kompetens – operatörer, ställare, tekniker” 

Projektansvarig: IKEM.

Processledare: Polymercentrum

Branschspecifik komplettering inom ramen för projektet Industrivalidering ovan.

EXAMENSARBETE

Har ditt företag någon idé som ni gärna vill titta lite närmare på – men att tiden inte räcker till?

Låt en student göra jobbet i ett examensarbete. Studenten har en handledare på sin utbildning, som fungerar som bollplank i vardagen. Som industrihandledare ger du det stöd som studenten behöver för att lösa uppgiften på ett bra sätt.

Se studenterna som en kompetent resurs in i framtiden!

AVSLUTAT / Förstudie “Formsprutning av strukturella komponenter”

Syftet med detta förprojekt är att öka kunskapen kring formsprutning av strukturella komponenter. Under de senaste åren har olika metoder för formsprutning av lastbärande komponenter utvecklats, exempelvis polymerisation i formverktyget, översprutning av organoskivor, lokala förstärkningar med förformar och kolfibertejp. Metoderna används i mycket begränsad omfattning i Sverige, delvis beroende på okunskap om metodernas möjligheter, men också beroende på svårigheter och olösta problem med metoderna.

Genom att öka kunskapen om de olika metoderna och sprida kunskapen till svensk plastindustri främjas utveckling och tillverkning av lätta produkter med hög hållbarhetsprestanda. I projektet utreds också vilken/vilka metoder som har störst potential för att möjliggöra framtida formsprutning av termoplastiska kompositmaterial med materialegenskaper i klass med härdplastkompositer som kolfiberarmerad epoxi. Målsättningen är att ge en klar bild av vilka metoder som har störst framtida potential, så att ett framtida utvecklingsprojekt kan inriktas på vidareutveckling av dessa.

Effektmålet som adresseras i detta förprojekt är  ”minst 20% lägre kostnader, samtidigt som vikten minskar med 20%”

Forskningsutförare:   Lunds universitet ska utvärdera material och metoder, Swerea SICOMP ska utvärdera simuleringsmetoder och programvaror.

Övriga projektdeltagare:   Camp Scandinavia, Husqvarna och Volvo Car Group bidrar som kravställare, KB Components och Plastinject som experter på formsprutning, Inxide som expert på översprutning av förformar, Erteco som expert på material och lokala förstärkningar, och K.D. Feddersen som expert på material och långfiberförstärkning. Polymercentrums medverkan är viktig för att uppnå snabb och effektiv spridning av information och resultat.

Projekttid:   Förprojektet löper fram till den 30:e juni 2017.

AVSLUTAT / ”Robust formsprutning av fordonskomponenter med önskade ytegenskaper”

Formsprutning erbjuder effektiv tillverkning av fordonskomponenter. Robust formsprutning av komponenter med önskade ytegenskaper är dock svårt, eftersom det saknas kunskap om hur olika parametrar påverkar mönster och glans.

Det finns inte heller några bra riktlinjer för kravsättning av mönstrade ytor och det saknas virtuella hjälpmedel. Syftet med detta projekt är därför att öka kunskapen kring robust formsprutning och därigenom bidra till stärkt konkurrenskraft för svensk fordonsindustri. Projektet stöds finansiellt av FFI – Fordonsstrategisk Forskning och Innovation.

Projektmål

Konkreta och mätbara mål för projektet är som följande:

  • 20 % kortare ledtid för utveckling av formsprutade fordonskomponenter
  • 30 % kortare tid för inkörning av nya komponenter
  • 50 % mindre kassation i samband med inkörning av nya komponenter
  • Minst fyra vetenskapliga artiklar/konferensbidrag

Projektkonsortium

Projektansvarig: Volvo Personvagnar. Övriga är Formteknik i Gislaved, Högskolan i Halmstad, IAC Group, K.D. Feddersen Norden, Kistler Nordic, Liljas Plast, Lunds Universitet, Polykemi, Polymercentrum, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, Svensk Industrigravyr, Volvo Lastvagnar.

Projekttid

Projektet löper under perioden 1 oktober 2014 till 31 december 2016.

(Bilderna: Demonstratorverktyget, haptiska ytegenskaper, estetiska ytor)

AVSLUTAT / Pilotprojekt ”Den första ingenjören”

Projektmålen överträffades med stor marginal, vilket bekräftar projektets relevans. Fas 2 i detta framgångsrika projekt kommer att handla om uppskalning, både regionalt och nationellt. En förstudie genomförs under hösten och i början av 2018 ansöks om finansiering för ett längre och större projekt.

Sveriges Ingenjörer har under flera år arbetat med frågan om vad som kan göras för att öka andelen mindre företag som anställer en ingenjör. Utgångspunkten är en omfattande undersökning som visar att mindre företag som anställer sin första ingenjör utvecklas väsentligt bättre än företag som inte har en ingenjör anställd. Produktiviteten ökade i snitt med nästan 300 procent, nettoomsättningen med mer än 500 procent och bemanningen ökades med i snitt fem anställda.

Trots att undersökningen visar på värdet av en ingenjör är det fortfarande alltför få mindre företag som tar klivet och anställer. I de förstudier som gjorts till pilotprojktet ”Den första ingenjören” visar det sig att många mindre företag upplever att trösklarna till att rekrytera och hitta rätt ingenjör är för höga. Man måste både vara rustad för att rekrytera rätt och sedan kunna ta vara på ingenjörens kunskap och kompetens. För att hjälpa till att fatta välgrundade beslut inför rekryteringen av en ingenjör, har ett antal kraftfulla verktyg tagits fram.

Gå in på www.denforstaingenjoren.se för att läsa mer om projektet, verktygen och om vad mindre företag kan göra för att öka sin konkurrenskraft.

Projektmål

Målsättningen är att skapa förutsättningar som underlättar för mindre företag att rekrytera och behålla en lämplig ingenjör, samt visa att en karriär i ett mindre företag är en spännande möjlighet för en ingenjör.

Projektkonsortium

Region Jönköpings län, Sveriges Ingenjörer och de fyra branschorganisationerna TMF – Trä- och möbelföretagen, Skärteknikcentrum, Polymercentrum och Svenska Gjuteriföreningen. Projektägare är Swerea SWECAST.

Projekttid

Projektet löper under perioden 1 december 2014 till 30 april 2017.